NIKOLAOS NTIPTSIS

ELTE ID
1590

Name
NIKOLAOS

Surname
NTIPTSIS

Father's Name
KONSTANTINOS

Telephone
2102886000

Email
Nikos.Ntiptsis@gr.ey.com

Works at
23 ERNST & YOUNG CERTIFIED AUDITORS SA