ANASTASIOS PLIAKOS

ELTE ID
2897

Name
ANASTASIOS

Surname
PLIAKOS

Father's Name
ALEXANDROS

Telephone
210 6208671

Email
apliakos@krp.com.gr

Works at
38 KRP AUDITORS S.A.