MARIA POULAKI

ELTE ID
3077

Name
MARIA

Surname
POULAKI

Father's Name
GRIGORIOS

Telephone

Email
maria.poulaki@pwc.com

Works at
14 PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A.