ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1656

Όνομα
ΣΤΑΥΡΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7217915

Email
spapantonis@rba.gr

Εργάζεται στην
37 ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ