ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΑΣΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1214

Όνομα
ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Επώνυμο
ΓΚΑΣΙΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7217915

Email
sgasiou@rba.gr

Εργάζεται στην
37 ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ