ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΓΓΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2865

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΑ

Επώνυμο
ΒΙΓΓΟΥ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
2106781100

Email
dvingou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ