Σελίδα ΕΛΤΕ

ΞΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1128

Όνομα
ΞΕΝΗ

Επώνυμο
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Τηλέφωνο

Email

Σε Αναστολή
ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 152/13-07-2018)