Σελίδα ΕΛΤΕ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΙΧΑΝΙΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2264

Όνομα
ΕΛΕΝΗ

Επώνυμο
ΑΛΙΧΑΝΙΔΗ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ