Σελίδα ΕΛΤΕ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
32

Επωνυμία Εταιρίας
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
AUDIT SERVICES A.E.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.asnetwork.gr

Email
info@asnetwork.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
211 4804400, 211 4804403
694 7000056
mgeorgiou@asnetwork.gr

Έδρα
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 4, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
211 4804400
211 4804498
info@asnetwork.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΚΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1198 ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
2166 ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΥΒΑ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
1681 ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
1799 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΚΟΣ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
2511 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
ASnetwork ΕΛΛΑΔΑ