Σελίδα ΕΛΤΕ

TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
34

Επωνυμία Εταιρίας
TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
TMS AUDITORS S.A.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.tms-auditors.gr

Email
info@tms-auditors.gr

Πειθαρχικές Κυρώσεις
19-05-2017 :
Το Π.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ΄αρίθμ. 6/3-05-2017 συνεδρίασή, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 5.000,00 ευρώ και έγγραφης επίπληξης.
Για παραβάσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Δ.Π.Δ.Π.1 και τoν έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και οντότητας δημοσίου ενδιαφέροντος.

Άτομο Επικοινωνίας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
210 7253580
6932339749
t.zervos@tms-auditors.gr

Έδρα
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91, 11528, ΑΘΗΝΑ
210 7253580, 210 7253581
210 7253582
info@tms-auditors.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1690 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ )
1288 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ (34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ )
2158 ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ (34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ )
2574 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ (34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ )

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
IAPA INTERNATIONAL ΑΓΓΛΙΑ