Σελίδα ΕΛΤΕ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
47

Επωνυμία Εταιρίας
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. Ο.Ε.Λ.

Νομική Μορφή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστοσελίδα
www.cpac.gr

Email
info@cpac.gr

Έδρα
ΑΓΚΥΡΑΣ 8, 18 450, ΝΙΚΑΙΑ
211 4113292
211 4113293
info@cpac.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1566 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ (47 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ)