Σελίδα ΕΛΤΕ

EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
56

Επωνυμία Εταιρίας
EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
EUROFAST AUDIT Α.Ε.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.eurofast.eu

Email
andreas.andreou@eurofast.eu

Άτομο Επικοινωνίας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
210 8257720
6977212118
andreas.andreou@eurofast.eu

Έδρα
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12, 11523, ΑΘΗΝΑ
210 8257720
210 8257721
andreas.andreou@eurofast.eu

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΓΙΑΝΝΗ
EUROFAST LTD .

Μέλη Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2266 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (56 EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.)
2437 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΓΙΑΝΝΗ (56 EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.)
2535 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ (56 EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.)