ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1183

Όνομα
ΤΙΜΟΘΕΟΣ

Επώνυμο
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
10 χλμ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΟ Δ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2310 546441

Email
tvlahopoulos@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ