ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1690

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7253580

Email
m.petrakis@tms-auditors.gr

Εργάζεται στην
34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ