ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1711

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΙΛΙΣΙΩΝ 4 , ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλέφωνο
210 6208671

Email
ipratikakis@krp.com.gr

Εργάζεται στην
38 KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ