ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1897

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΧΟΝΔΡΟΣ

Τηλέφωνο

Email
cnchondr@hotmail.com