ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2413

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΑΛΑΧΙΑΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο
210 7249302

Email

Εργάζεται στην
31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ