ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2829

Όνομα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επώνυμο
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ