ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3008

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
kostas.bisiotis@gmail.com

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ