ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΓΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3066

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΒΟΥΡΓΑΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
dimitris.vourgas@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ