ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3093

Όνομα
ΛΟΥΚΑΣ

Επώνυμο
ΓΚΙΚΑΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
lgkikas@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ