ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3105

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
dimitris.makopoulos@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ