ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3122

Όνομα
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επώνυμο
ΧΑΛΙΑΣΟΣ

Όνομα Πατρός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τηλέφωνο

Email
filippos.chaliasos@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ