ΧΑΡΙΣ ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3129

Όνομα
ΧΑΡΙΣ

Επώνυμο
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ

Τηλέφωνο
210 7253580

Email
ch.amolochiti@tms-auditors.gr

Εργάζεται στην
34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ