ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3130

Όνομα
ΣΤΑΥΡΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΔΡΩΝΗΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
stavros.andronis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ