ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΑΡΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3139

Όνομα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Επώνυμο
ΚΑΠΑΡΟΥ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ