ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3251

Όνομα
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
venizelos.papadakis@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ