ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2119

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗΣ

Τηλέφωνο
2310 551743

Email
christos.vargemezis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ