ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2268

Όνομα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επώνυμο
ΑΣΒΕΣΤΗ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
katerina.asvesti@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ