ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1494

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 7249302

Email

Εργάζεται στην
31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ