ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
32

Επωνυμία Εταιρίας
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
AUDIT SERVICES A.E.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.asnetwork.com.gr

Email
info@asnetwork.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
211 4804400, 211 4804403
694 7000056
mgeorgiou@asnetwork.gr

Έδρα
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 4, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
216 8083300
info@asnetwork.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΚΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1198 ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
1799 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΚΟΣ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
2792 ΑΝΝΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
3039 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ (32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
ASnetwork ΕΛΛΑΔΑ