ΑUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
44

Επωνυμία Εταιρίας
ΑUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
AUDIT PLUS A.E.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.auditplus.gr

Email
info@auditplus.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
210 6047075
6973 773321
gzafiratos@auditplus.gr

Έδρα
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 104 & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1 , 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6047075
210 6047085
info@auditplus.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
EYΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ

Μέλη Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΑΚΗΣ (44 ΑUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
1279 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ (44 ΑUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)