ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
60

Επωνυμία Εταιρίας
ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος
ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΙΚΕ

Νομική Μορφή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστοσελίδα
www.exelenxis.gr

Email
contact@exelenxis.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
210 3834851, 2296064718
6977201966
gbrettos@otenet.gr

Έδρα
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5, 10678, ΑΘΗΝΑ
210 3834851
2296064736
gbrettos@otenet.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΡΕΤΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΘΟΥ

Μέλη Διοίκησης
ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΡΕΤΤΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1188 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (60 ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
3131 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (60 ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)