ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
67

Επωνυμία Εταιρίας
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ι.Κ.Ε.

Νομική Μορφή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.cpa-a.gr

Email
info@cpa-a.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ
211 7205877
6937235797
stkioul@yahoo.gr

Έδρα
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ 8, 185 43, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
211 7205877
211 7205877
info@cpa-a.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΜΠΟΥΓΛΑ

Μέλη Διοίκησης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΓΛΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2164 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ (67 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2316 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ (67 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)